Uppdrag att förbereda handläggning av ärenden om krisstöd

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att förbereda arbetet med att handlägga ärenden om regeringens aviserade krisstöd till jordbruks- och trädgårdssektorn samt yrkesfisket med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Vid genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Boverket.

Ladda ner:

Regeringen avser att ge länsstyrelserna i uppgift att handlägga regeringens aviserade krisstöd till animaliesektorn i jordbruket, växthusföretagen samt yrkesfisket. I det förberedande arbetet ska länsstyrelserna beakta de regelverk som följer av kommissionen delegerade förordning C(2022) 1872 av den 23 mars 2022 om exceptionellt anpassningsstöd för producenter inom jordbrukssektorn och kommissionens meddelande C(2022) 1890 av den 23 mars 2022 om tillfälligt ramverk för statsstöd för att stötta ekonomin med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina. De förslag som framkommer av Jordbruksverkets redovisning när det gäller förslag till fördelning av krisstöd (N2022/01137) ska fungera som en utgångspunkt för länsstyrelsernas förberedelser.

Länsstyrelserna ska lämna förslag på vilka länsstyrelser som ska handlägga ärendena samt förslag på vilken länsstyrelse som ska samordna krisstöden.

Länsstyrelserna ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Länsstyrelserna ska senast den 15 juni 2022 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).