Uppdrag att genomföra en internationell utvärdering av svensk förvaltning av europeisk ål

Publicerad

Regeringen ger Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) i uppdrag att genomföra en internationell utvärdering av svensk förvaltning av den europeiska ålen. Formas ska anlita ett antal forskare till en oberoende vetenskaplig panel för att genomföra utvärderingen.

Ladda ner:

Myndigheten ska senast 31 december 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget innehållande en rapport på svenska och engelska med tillhörande utvärdering till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Miljödepartementet).

Den svenska ålförvaltningen utgörs främst av den nationella  förvaltningsplanen för ål (Jo2008/3901). Planen baseras på rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (ålförordningen), som bland annat sätter ett mål för återhämtningen av ålen. Förvaltningsplanerna ger medlemsstaterna långtgående möjligheter att anpassa åtgärderna efter lokala och nationella förutsättningar och utmaningar. Detta har inneburit flexibilitet, men medför också en svaghet då de nationella planerna inte har varit samordnade med
andra nationella förvaltningsplaner.

Mot bakgrund av Internationella havsforskningsrådet ICES rekommendationer och kommissionens slutsatser bedömer regeringen att det finns ett behov att utvärdera de svenska åtgärderna i förvaltningsplanen, i synnerhet utsättningar, inklusive förflyttning för utsättning (trap and transport), icke-fiskerirelaterade åtgärder och minskad fiskeridödlighet. För att kunna utvärdera frågorna utan kopplingar till svensk eller europeisk ålförvaltning behöver en oberoende vetenskaplig panel anlitas. Även de svenska forskningsinsatser som gjorts på ål, främst av Sveriges lantbruksuniversitet, behöver belysas för att se om dessa i tillräckligt hög grad fångat in hela kunskapsbehovet samt om de slutsatser Sveriges lantbruksuniversitet presenterat avseende hur stor del av de utvandrande ålarna som svenskt fiske tar upp ska ses i förhållande till ICES uppgifter. Forskare från Asien, Australien eller Nordamerika kan vara aktuella för uppdraget.