Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att göra en kartläggning och en analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre Diarienummer: S2022/02310

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer från 65 år.

Ladda ner:

Myndigheten ska

  • belysa hur förskrivningen av antidepressiva läkemedel har utvecklats och effekten av förskrivningen,
  • analysera om förändringar i förskrivningen kan ha förväntats bidragit till en mer lämplig samlad vård för patienterna,
  • analysera skillnader i förskrivning mellan kvinnor och män, i regionala förskrivningsmönster samt övrig vård, exempelvis psykologisk och psykoterapeutisk,
  • belysa om omställningen till en god och nära vård påverkar förskrivningen samt hur primärvårdens arbetssätt och metoder kopplade till oönskade läkemedelsinteraktioner fungerar och
  • belysa om personerna är aktuella inom socialtjänsten och i så fall för vilken typ av insats.

Socialstyrelsen ska samtala med Sveriges Kommuner och Regioner, regioner och kommuner, patient-, professions- brukar- och anhörigorganisationer.

Socialstyrelsen slutredovisar uppdraget före utgången av mars 2023.