Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv samt öka kunskapen om storskarvens predation och födosök

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att

Ladda ner:

  • revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv i enlighet med vad som anges nedan under rubriken den nationella planen för storskarv ska revideras,
  • sammanställa kunskap och identifiera eventuella kunskapsbrister om storskarvens roll i ekosystemet och effekter på fiskbestånden, samt
  • genomföra kompletterande predation- och födosöksstudier som förstärker kunskapen nationellt och regionalt om storskarven och därmed ger stöd åt en ekosystembaserad förvaltning som omfattar fisket.

Uppdraget ska samordnas av Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 30 november 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet, med kopia till Miljödepartementet) om en reviderad nationell förvaltningsplan. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska senast den 30 november 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet, med kopia till Miljödepartementet).