Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomlysa utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning Diarienummer: U2022/02386

Publicerad

Regeringen ger statliga universitet och högskolor i uppdrag att mot bakgrund av införandet av ett nytt omställningsstudiestöd analysera sina utbildningsutbud, både avseende innehåll och inom vilka former utbildningarna ges. Syftet är att tillgängliggöra de kurser och utbildningar som riktar sig mot redan yrkesverksamma.

Ladda ner:

Lärosätena ska med utgångspunkt i sina analyser övergripande beskriva hur befintligt utbud bidrar till att möta de behov av utbildning som det nya stödet kan ge upphov till samt, om det bedöms finnas ytterligare behov, hur lärosätena planerar att inom befintliga ekonomiska ramar utveckla utbudet för att stärka tillgången till utbildning för livslångt lärande och omställning.

Lärosätena ska vid genomförandet av uppdraget föra dialog med övriga lärosäten för att kunna dra lärdom av varandra i arbetet med analyserna, t.ex. genom att ta del av goda exempel på arbetssätt för att utveckla respektive utbildningsutbud samt för att utveckla de former som utbildning ges inom med syftet att underlätta för yrkesverksamma att studera. Lärosätena ska även föra dialog med organisationer med kunskap om arbetsmarknaden samt med Universitetskanslersämbetet avseende prognostiserat behov med anledning av det nya omställningsstudiestödet.

Universitet och högskolor ska rapportera den genomförda analysen till
Universitetskanslersämbetet, med kopia till Utbildningsdepartementet, senast den 30 november 2022.