Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor Diarienummer: U2022/02487

Publicerad

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet och Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att tillsammans ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av innovationskontoren vid universitet och högskolor.

Ladda ner:

Uppdraget och dess redovisning ska samordnas av Universitetskanslersämbetet. Universitetskanslersämbetet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. Universitetskanslersämbetet och Vinnova ska senast den 30 juni 2023 lämna en gemensam skriftlig redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet).