Uppdrag att utreda förutsättningarna för åtgärder på järnvägen på stråket Göteborg–Oslo

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att tillsammans med Jernbanedirektoratet i Norge genomföra en utredning för ökad kapacitet och tillgänglighet på järnvägen på stråket Göteborg–Oslo.

Ladda ner:

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikverket samråda med berörda regioner och kommuner samt med andra berörda aktörer. Utgångspunkten ska vara att utreda de kvarstående brister som Trafikverket redovisat i rapporten Utpekad bristanalys: Göteborg–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider (publ. 2021:115).

Utgångspunkter för uppdraget är att transportsystemet och transportinfrastrukturen ska utvecklas så att de transportpolitiska målen nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken och klimatmålen nås. Fyrstegsprincipen ska utgöra en utgångspunkt. Trafikverket ska redovisa bedömningar av vilka åtgärder som ger bäst måluppfyllelse för de transportpolitiska målen och vilka som är mest angelägna, förutsättningarna för genomförande av dem samt konsekvenser. I uppdraget ingår dessutom att fördjupa analysen av vilka förutsättningar och möjligheter som finns för medfinansiering från kommun, region eller företag av statliga åtgärder. Utgångspunkten är att Trafikverkets åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen finansieras inom den ekonomiska ramen som av riksdagen efter regeringens förslag beslutas i en infrastrukturproposition.

Regeringen anser att det är fortsatt viktigt att Sverige aktivt främjar att finansierande stöd från EU-budgeten söks. De föreslagna åtgärderna får dock inte förutsätta finansiering från EU-budgeten då ansökningar om sådana medel är en fråga för regeringen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 oktober 2023.