Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att utveckla arbetet med hastighetsanpassningar

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa myndighetens arbete med hastighetsanpassningar. Redovisningen ska innefatta de överväganden som Trafikverket gör inför beslut om anpassad hastighet med en beskrivning av de samhällsekonomiska effekterna samt hur dialog- och samrådsformer med berörda parter förs. Trafikverket ska också redogöra för hur myndigheten inför beslut om hastighetsanpassningar genomför dialog och samråd med berörda parter.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att redovisa hur nuvarande arbetssätt med hastighetsanpassningar kan utvecklas i syfte att uppnå en hög trafiksäkerhet samtidigt som tillgängligheten ska kunna upprätthållas.

Trafikverket ska vidare inkomma med alternativa förslag till generellt anpassad hastighet, till exempel tillämpning av ny teknik.

Vidare ska Trafikverket redogöra för de effekter som anpassade hastigheter bedöms medföra på de transportpolitiska målen.

Uppdraget ska genomföras mot bakgrund av regeringens höga ambitionsnivå vad gäller trafiksäkerhet och det beslutade etappmålet om trafiksäkerhet (I2020/00423).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Genväg