Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att lämna en sammanfattande redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser Diarienummer: Ju2022/02143

Publicerad

Bevaknings­ansvariga myndig­heter och de myndig­heter som Myndig­heten för samhälls­skydd och bered­skap (MSB) beslutar i enskilda fall, ska senast vid utgången av oktober månad 2022 lämna en samman­fattande redo­visning baserad på sina risk- och sårbarhets­analyser till Regerings­kansliet och MSB. Redo­visningen ska inne­fatta vilka åtgärder som planeras och en bedöm­ning av behovet av ytter­ligare åtgärder.

Ladda ner: