Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för att utveckla hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete avseende utredningar och anmälningar som rör suicid och suicidförsök Diarienummer: S2022

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att utveckla hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659), förkortad PSL, avseende utredningar av händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada och anmälningar av allvarliga vårdskador som rör suicid och suicidförsök.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska, senast den 30 november 2026, lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet.