Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om medicinska evakueringar med anledning av situationen i Ukraina Diarienummer: Ju2022/02509

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB), Socialstyrelsen och Migrationsverket i uppdrag att arbeta enligt följande vid fortsatt genomförande av medicinska evakueringar från Ukraina till Sverige av skyddsbehövande som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv:

  • MSB ska ha en samordnande roll i de berörda myndigheternas arbete samt utföra transporter. Myndigheten är kontaktpunkt för de förfrågningar om medicinsk vård som registreras i kommissionens kommunikationsplattform (Cecis).
  • Socialstyrelsen ska vara kontaktpunkt för regionerna och samordna regionernas svar till MSB på förfrågningar om medicinsk vård som registreras i Cecis.
  • Migrationsverket ska i enlighet med gällande rätt ta emot ansökningar om uppehållstillstånd om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och betala ut bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. samt statlig ersättning för regionernas kostnader för vård enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälsooch sjukvård till asylsökande.

Sverige ska bidra till de medicinska evakueringarna i en omfattning som är rimlig utifrån de resurser och den kapacitet som finns för sjukvård, eftervård, transport och andra åtgärder som kan komma att krävas för att genomföra evakueringar. Sverige ska ta ett proportionellt ansvar i förhållande till andra EU-länder. MSB ska löpande informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om berörda aktörers bedömning av hur många patienter det finns kapacitet för, antalet faktiska evakueringar och hur arbetet fortlöper.