Uppdrag att beskriva hanteringen av evakueringar av tåg vid störningar Diarienummer: I2022/01689

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redogöra för regelverk och rutiner för evakuering av tågresenärer. Redogörelsen ska även innehålla en beskrivning av vilka aktörer som är berörda och hur ansvar och roller är fördelade. Redogörelsen ska dessutom innehålla statistik från de senaste fem åren över antal evakueringar, hur dessa har avlöpt, vilka eventuella brister i rutiner m.m. som har kunnat identifieras och åtgärdas samt vilka ytterligare åtgärder Trafikverket bedömer är nödvändiga.

Ladda ner:

Trafikverket ska senast före utgången av december 2022 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartement).