Uppdrag att genomföra en kontrollstation av reglerna för byggnaders energiprestanda Diarienummer: I2022/01693

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att i dialog med Statens energimyndighet (Energimyndigheten) genomföra en kontrollstation för att följa upp och utvärdera om nuvarande byggregler på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till teknikneutrala val av hållbara, dvs. icke-fossilbränslebaserade, uppvärmnings och kylsystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm och en effektiv elanvändning i uppvärmningen som beaktar effektutmaningen i energisystemet.

Ladda ner:

Boverket ska därför i dialog med Energimyndigheten särskilt:

  • uppdatera och redovisa de data som behövs för att beräkna
    kostnadsoptimala nivåer för energiprestandakraven i Boverkets
    byggregler (BFS 2011:6) – föreskrifter och allmänna råd samt genomföra nya beräkningar av de kostnadsoptimala nivåerna.
  • utreda och vid behov ändra viktningsfaktorerna för olika energibärare i Boverkets byggregler för att uppnå teknikneutralitet och kostnadsoptimala nivåer.

Boverket kan även inom ramen för kontrollstationen redogöra för behov av andra lämpliga åtgärder, styrmedel eller utvecklingsområden för att minska byggnaders effektbehov och därmed minska effektutmaningen i
energisystemet.

Om uppdraget leder fram till behov av författningsförslag på lag- eller
förordningsnivå ska dessa åtföljas av konsekvensbeskrivningar.

Boverket ska senast den 15 mars 2023 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet).