Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning för att finansiera nödåtgärder för näringsidkare och juridiska personer Diarienummer: I2022/02422

Publicerad

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från överbelastning i transmissionsnätet för el för att finansiera åtgärder som på kort sikt kan komma näringsidkare och juridiska personer till del.

Ladda ner:

Ansökan med skälen för de föreslagna åtgärderna ska ha inkommit till
Energimarknadsinspektionen senast den 4 januari 2023.