Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av projektet Ostlänken Diarienummer: I2022/02417

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att under det fortsatta arbetet identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder vid genomförandet av projektet Ostlänken (Järna–Linköping). De kostnadsreducerande åtgärderna ska ligga inom ramen för beslutad tillåtlighet för Ostlänken och åtgärderna ska inte medföra någon nämnvärd försening för arbetet med Ostlänken. Vidare ska Trafikverket se över vilka eventuella justeringar av projektet som
är lämpliga med anledning av de nya förutsättningar det innebär att Ostlänken inte ingår i hoplänkat system av nya stambanor för höghastighetståg enligt regeringens beslut (I2022/02416).

Ladda ner:

Trafikverket ska därutöver löpande följa utvecklingen av juridiska regelverk respektive teknisk utveckling som kan påverka potentialen för
kostnadsreducerande åtgärder och, i den mån det bedöms som möjligt,
anpassa sitt arbete till utvecklingen.

Trafikverket ska årligen i samband med årsredovisning redovisa både
identifierade och vidtagna åtgärder, bedömd effekt på kostnaden av dessa åtgärder samt bedömd total kostnad för projektet Ostlänken. En första redovisning ska dock lämnas till Regeringskansliet (det blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 30 juni 2023.