Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar av statliga stöd till företag och andra juridiska personer Diarienummer: Fi2022/03248

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera hur Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, Statens energimyndighet, Statens kulturråd och Statens skolverk (nedan benämnda myndigheterna och organisationerna) arbetar för att säkerställa att deras utbetalningar av stöd till företag och andra juridiska personer är korrekta, för att de används i enlighet med de villkor som ställts upp och för att eventuella återkrav och återbetalningar av stöd hanteras ändamålsenligt och effektivt.

Som en del i uppdraget ska myndigheternas och organisationernas rättsliga och administrativa förutsättningar för att säkerställa korrekta utbetalningar av de aktuella stöden kartläggas. Statskontoret ska vidare analysera om det finns behov av förändrade regelverk.

Statskontoret ska lämna förslag till åtgärder för att minska riskerna för felaktiga utbetalningar av de aktuella stöden. Åtgärder som är effektiva och samtidigt minimerar administrationen för berörda aktörer bör eftersträvas. Ekonomistyrningsverket ska bistå Statskontoret i arbetet med att identifiera lämpliga åtgärder.

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om genomförandet av uppdraget. Statskontoret ska senast den 7 december 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).