Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om övervakning och studier avseende covid-19 Diarienummer: S2022/04841

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att under 2023 genomföra åtgärder, inbegripet övervakning och studier, för att övervaka och prognosticera utvecklingen av covid-19 och därmed bland annat bibehålla en god beredskap.

Ladda ner:

Vad avser övervakning och studier av covid-19 ska Folkhälsomyndigheten:

  • bevaka den nationella testningen för SARS-CoV-2,
  • genomföra nationell mikrobiell övervakning av SARS-CoV-2 och dess varianter,
  • tillse att det finns adekvat kapacitet tillgänglig för sekvensering och annan analys för SARS-CoV-2 virusvarianter, och
  • genomföra studier och undersökningar för att öka kunskapen om viruset och dess spridning.

Vidare ska Folkhälsomyndigheten ge regionerna stöd avseende vägledning och rekommendationer för testning och smittspårning.

Folkhälsomyndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. 

Senast den 15 juni 2023 ska Folkhälsomyndigheten lämna en delredovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 januari 2024 lämna en slutredovisning av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

Uppdraget kan komma att förlängas med anledning av utvecklingen av covid-19.