Uppdrag att genomföra en generell översyn av förarutbildningen Diarienummer: LI2023/01879

Publicerad

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av förarutbildningssystemet och föreslå nödvändiga författningsändringar som följer av översynen. Översynen ska bidra till ett enkelt och ändamålsenligt förarutbildningssystem.

Ladda ner:

Vid översynen ska Transportstyrelsen utgå från Trafikverkets och Transportstyrelsens rapport Förslag på nytt förarutbildningssystem för personbil, behörighet B (TSV 2018-796) den 13 mars 2019 och överväga lämpliga regelförändringar. Vidare ska Transportstyrelsen överväga hur utbildningssystemet kan anpassas till ny teknik och vilka åtgärder som krävs för att körkortsaspiranter ska komma bättre förberedda till prov. Vid dessa överväganden ska Transportstyrelsen beakta den kostnad som utbildningen redan i dag innebär för aspiranterna.

Vid översynen ska Transportstyrelsen ta hänsyn till det arbete som redan pågår hos Trafikverket med att dels göra det enklare för körkortsaspiranter att förstå vägen till körkort och vilka krav som ställs vid prov, dels öka transparensen om Trafikverkets del i förarutbildningssystemet. Transportstyrelsen ska även hålla sig informerad om den kommande
revideringen av körkortsdirektivet.

Transportstyrelsen ska under uppdragets genomförande inhämta synpunkter från Statens skolverk, aktörer inom berörda branscher och de aktörer hos vilka förarprov kan avläggas.

Konsekvenserna av eventuella författningsförslag ska beskrivas i enligt med vad som anges i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Transportstyrelsen ska senast den 15 september 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).