Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens medieråd att förbereda överföring av uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv samt förbereda en avveckling av myndigheten Diarienummer: Ku2023/00116

Publicerad

Regeringen ger Statens medieråd i uppdrag att dels förbereda en överföring av samtliga uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv, dels förbereda en avveckling så att Statens medieråd kan upphöra som myndighet den 31 december 2023.

Ladda ner:

Regeringen ger Statens medieråd i uppdrag att dels förbereda en överföring av samtliga uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv, dels förbereda en avveckling så att Statens medieråd kan upphöra som myndighet den 31 december 2023.

Statens medieråd ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Samråd ska ske med  arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.

Statens medieråd ska samråda med Myndigheten för press, radio och tv och Ekonomistyrningsverket vid uppdragets genomförande. Statens medieråd ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om uppdragets genomförande.

Statens medieråd ska senast den 4 augusti 2023 till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) redovisa de ekonomiska och personella konsekvenserna av förändringen samt specificera beräknade  kostnader för avvecklingen av myndigheten. Av redovisningen ska det framgå hur de beräknade kostnaderna fördelar sig avseende tid före den 1 januari 2024 och därefter. 

Statens medieråd ska inte inkomma till regeringen med eget budgetunderlag avseende perioden 2024–2026 utan bistå Myndigheten för press, radio och tv i framtagandet av budgetunderlag för 2024–2026, där de uppgifter som ska överföras från Statens  medieråd ska räknas in.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens godkännande i nödvändiga delar.

Regeringen har i dag även gett Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att förbereda inordnandet av samtliga uppgifter vid Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv (Ku2023/00115).