Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela medel till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård Diarienummer: S2023/00380

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag till
kommunerna. Medlen ska ge förutsättningar för samtliga kommuner att analysera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar.

Ladda ner:

Analysen bör ta sin utgångspunkt i de redovisningar som Socialstyrelsen och länsstyrelserna tidigare har lämnat gällande uppdraget om kartläggning och stöd av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap.

Övergripande plan för det fortsatta arbetet

Kommunerna ska också ta fram en övergripande plan för fortsatt arbete utifrån den analys som har gjorts.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2024.

Regeringen upphäver därmed det tidigare beslutet från den 26 januari 2023 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.