Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra folkbokföringen genom folkräkning Diarienummer: Fi2023/01227

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att föreslå metoder för att ta fram en
nationell lägesbild och lämna förslag på ytterligare åtgärder för att förbättra
folkbokföringen genom folkräkning enligt vad som framgår under Närmare
om uppdraget. Under genomförandet ska Skatteverket samverka med de
statliga myndigheter och övriga aktörer som Skatteverket anser nödvändigt.
Skatteverket ska inhämta synpunkter från Migrationsverket, Polismyndigheten, Statistiska centralbyrån, ett urval av kommuner samt Sveriges kommuner och regioner.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast
den 4 september 2023. Redovisningen ska innehålla de ekonomiska och
övriga konsekvenser som förslagen kan medföra. Konsekvenserna ska
redovisas enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) samt 6–8 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.