Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld Diarienummer: S2023/00970

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad vård för personer som har utsatts för sexuellt våld.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • fördjupat kartlägga och analysera hälso- och sjukvården för personer som har utsatts för sexuella övergrepp och sexuellt våld och föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för att utveckla vården
  • analysera behovet av en nationell stödfunktion samt att analysera behovet av och ta fram kunskapsstöd och utbildningsinsatser för hälso- och sjukvården. Resultatet av upp-draget ska bidra till ett stärkt och enhetligt arbete i hela landet
  • hämta in synpunkter från berörda huvudmän, professions- och patientorganisationer samt Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta civilsamhällesorganisationer
  • delredovisa uppdraget senast den 1 december 2023 och slutredovisa uppdraget senast den 15 december 2024.