Uppdrag att utveckla statistik avseende elektrifiering Diarienummer: I2023/02047

Publicerad

Regeringen ger Trafikanalys i uppdrag att utveckla statistiken på transportområdet, dvs. myndighetens nuvarande ämnesområden för statistik, avseende elektrifiering.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Trafikanalys genomföra följande.

1. Analysera hur den officiella statistiken och annan statistik på transportområdet kan och bör utvecklas så att elektrifieringen av transportsektorn kan beskrivas i de delar där det är relevant.

2. Göra en internationell jämförelse av statistikutveckling och utveckling av statistiska modeller avseende elektrifiering på transportområdet.

3. Ta fram en plan för utveckling och produktion av utvecklad statistik avseende elektrifiering, där det framgår vilka statistikområden som bör prioriteras.

Vidare ska Trafikanalys inom ramen för uppdraget klargöra vilka uppgifter som behöver samlas in och varför, liksom att föreslå vilka aktörer som bör samla in uppgifterna. Förslaget ska utformas så att dubbelarbete vad gäller insamling och utlämning av uppgifter undviks. Trafikanalys ska även identifiera om förslagen förutsätter författningsändringar och vid behov lämna förslag på författningstexter.

Trafikanalys ska därefter genomföra utvecklingen av statistiken så att denna beskriver elektrifieringen av transportområdet, inom alla trafik- och transportslag, på ett relevant sätt. Med elektrifiering avses i detta sammanhang alla tekniker för elektrifiering på transportområdet.

Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikanalys samråda med berörda uppgiftslämnare och statistikanvändare.

Trafikanalys ska vidare vid genomförandet av uppdraget inhämta den kunskap som finns hos Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Statistiska centralbyrån, Trafikverket, Transportstyrelsen och andra relevanta myndigheter samt aktörer inom näringslivet inom berörda branscher.

Trafikanalys ska senast den 15 januari 2024 redovisa de delar av uppdraget som avser punkterna 1, 2 och 3 ovan till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Trafikanalys ska därefter årligen i årsredovisningen redovisa hur arbetet med att genomföra utvecklingsarbetet fortskrider. Trafikanalys ska slutredovisa uppdraget i årsredovisningen för 2026.