Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län Diarienummer: LI2023/02196

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att beskriva aktuell status och aktuellt planeringsläge för de åtgärder, såväl namngivna objekt som övriga åtgärder, i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 (I2022/01294 m.fl.) som har betydelse för att åtgärda eventuella brister och flaskhalsar som kan uppstå i transportsystemet med anledning av de större företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår i Norrbottens och Västerbottens län.

Ladda ner:

Trafikverket får också i uppdrag att redogöra för möjligheten att tidigarelägga de nämnda åtgärderna för att så tidigt som möjligt få till stånd önskvärda effekter. Det kan exempelvis handla om möjligheten att snabbt få till stånd utökad kapacitet på de sträckor eller punkter där behoven är som störst. I den sammantagna bedömningen av vilka åtgärder som bör genomföras först ska underhålls- och reinvesteringsbehov, samhällsekonomisk lönsamhet och andra relevanta aspekter vägas in. Om Trafikverket ser att åtgärderna bör rangordnas i viss ordning efter deras effekter och eventuella inbördes beroenden ska detta redovisas och motiveras. Trafikverket ska vidare redovisa vilka konsekvenser eventuella tidigareläggningar skulle medföra för genomförandet av övriga åtgärder i den nationella planen. Trafikverket ska också beskriva de samlade effekterna av eventuella tidigareläggningar. Trafikverkets analys ska ske inom ramen för de av riksdagen beslutade årliga anslagsramarna.

Den analys som Trafikverket genomför ska även innefatta vilka förutsättningar och möjligheter som finns till medfinansiering av ovan nämnda åtgärder respektive att genom förskottering skynda på ett genomförande.

Trafikverket ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från och koordinera arbetet med regeringens samordnare för frågor om samhälls-omställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län. Trafikverket ska även inhämta synpunkter från Region Norrbotten och Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Länsstyrelsen i Västerbottens län, berörda kommuner samt från andra berörda aktörer.

Trafikverket ska senast den 15 september 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).