Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19 Diarienummer: S2023/01302

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att följa upp och utvärdera den storskaliga testningen för misstänkta fall av covid-19 i pandemins olika skeden, både avseende det praktiska genomförandet och vilka effekter som testningen och tillhörande smittspårning och övervakning har haft i fråga om att begränsa smittspridningen.

Ladda ner:

Vad avser genomförandet av den storskaliga testningen och smittspårningen ska Folkhälsomyndigheten:

 • redovisa omfattning, organisering och kostnader för genomförd verk-samhet,
 • beskriva och analysera vilka förutsättningar och faktorer som har påverkat testkapaciteten och förmågan att snabbt ändra testningens omfattning under pandemin,
 • beskriva och bedöma hur anpassning av resurser för testning till regionala behov har fungerat under pandemins olika skeden och möjliga orsaker till detta, och
 • bedöma kostnadseffektiviteten och kvaliteten i de olika modeller som har tillämpats för att öka testkapaciteten och smittspårningen.

Vad avser effekterna av storskalig testning och smittspårning ingår att, så långt som möjligt, utvärdera:

 • om den storskaliga testningen, smittspårningen, serologiska testningen och screeningen har varit ändamålsenlig och effektiv,
 • i vilken utsträckning användningen av testresultat har varit effektiv i arbetet med att begränsa smittspridning i olika vård- och omsorgs-former,
 • effekterna för vård- och omsorgspersonal och patienter och brukare på sjukhus, särskilda boenden för äldre och inom hemtjänsten,
 • smittspårningen över tid, och
 • skillnader i regionernas arbetssätt och organisering och hur dessa har påverkat smittspridningen och vårdbehoven.

Vad avser övervakning av virusvarianter ska Folkhälsomyndigheten utvärdera:

 • om genomförandet och omfattningen av övervakningen av virus-varianter har varit ändamålsenlig och kostnadseffektiv,
 • i vilken utsträckning resultaten från övervakningen har legat till grund för effektiva åtgärder, och
 • ändamålsenligheten för de olika metoder som har använts för typningen.

I uppdraget ingår också att bedöma vilka lärdomar från covid-19-pandemin som bör tas vidare till planeringen inför eventuella framtida pandemier och hur dessa påverkar den nationella pandemiplaneringen.

Folkhälsomyndigheten ska när uppdraget utförs vid behov samverka med de aktörer som har varit involverade i testning och smittspårning. Det inbegriper bl.a. regioner (exempelvis regionala laboratorier, smittskydds-enheter och smittspårningsenheter), kommuner, privata aktörer och universitet och andra berörda myndigheter. Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget också inkludera andra länders erfarenheter från testning och smittspårning av covid-19 och dess effekter, särskilt vad det gäller ett nordiskt perspektiv.

Folkhälsomyndigheten ska under genomförandet ta hänsyn till och komplettera slutsatserna från Coronakommissionens (S 2020:09) betänkanden och konstitutionsutskottets granskningar avseende testning och smittspårning.

Folkhälsomyndigheten ska senast den 15 november 2023 lämna en skriftlig delredovisning av uppdraget och senast den 31 mars 2024 lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).