Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftparken Galatea-Galene Diarienummer: KN2023/01077

Publicerad

Regeringen ger med stöd av 5 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon Galatea Galene Vindpark AB, org.nr. 559347–9420, tillstånd till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft med högst 21 vindkraftverk med tillhörande transformatorstationer och därmed sammanhängande anläggningar i Kattegatt, delområde Galene, inom Sveriges ekonomiska zon.

Ladda ner:

Regeringen konstaterar att den ansökta gruppstationen kommer att anslutas till det svenska elnätet. Sammanfattningsvis bedömer regeringen att verksamheten, med de begränsningar och med de villkor om skyddsåtgärder och försiktighetsmått som framgår av detta beslut och som sökanden i övrigt har åtagit sig i ärendet, kan tillåtas i delområdet Galene. Vid en bedömning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken får den föreslagna platsen anses lämplig. Regeringen har i sin bedömning även tagit hänsyn till de synpunkter som framkommit vid Esbosamrådet.