Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera förutsättningarna för och lämna förslag på åtgärder för att stärka förmågan att genomföra katastrofmedicinska insatser Diarienummer: S2023/01527

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att analysera förutsättningarna för och förslå åtgärder som stärker förmågan att genomföra katastrofmedicinska insatser.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • analysera och redovisa kostnaderna för en utvecklad nationell förstärkningsresurs för katastrofmedicinska insatser som inbegriper såväl personella som materiella resurser. Utgångspunkt är det konceptförslag som myndigheten tidigare redovisat för att stödja regionernas arbete med att låna in hälso- och sjukvårdspersonal
  • analysera förutsättningarna för och föreslå hur en nationell förstärkningsresurs ska kunna användas för katastrofmedicinska insatser internationellt inom en WHO-, EU- eller Natoledd koordinering
  • analysera och undersöka vilka åtgärder som krävs för att uppfylla standarder inom WHO Emergency Medical Team (EMT), EU och Nato för utrustning och personal
  • föreslå alternativa dimensioneringar och kostnadsberäkningar för att upprätta en ändamålsenlig och kostnadseffektiv beredskap för katastrofmedicinska insatser nationellt och internationellt
  • utreda om kostnaderna för att tillgängliggöra den nationella förstärkningsresursen för katastrofmedicinska insatser internationellt, helt eller delvis, kan finansieras genom befintliga system
  • hämta in kunskap och information från bland andra Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), regioner, Sveriges Kommuner och Regioner och kunskapscentrum inom katastrofmedicin, Svenskt Nationellt Råd i Katastrofmedicin
  • senast den 1 november 2023 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...