Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bedöma förutsättningarna för ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården Diarienummer: S2023/01524

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • bedöma det vetenskapliga underlaget i en nationell modell för riskbedömningar
  • analysera och föreslå hur en nationell modell för riskbedömning kan utformas samt presentera en plan för fortsatt arbete med att genomföra modellen
  • samtala med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedels-förmånsverket, Försäkringskassan, regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner
  • senast den 31 mars 2024 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.