Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att inrätta återvändandecenter Diarienummer: Ju2023/01593

Publicerad

Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att påbörja inrättandet av återvändandecenter, det vill säga särskilda boenden för personer som har fått ett verkställbart överförings-, utvisnings- eller avvisningsbeslut.

Ladda ner:

Migrationsverket ska, med förbehåll för riksdagens beslut i nöd­vändiga delar, förbereda för att kunna utöka antalet platser i åter­vändande­centren om ytterligare medel tillförs eller lagen (1994:137) om mottagande av asyl­sökande m.fl. ändras. 

Migrationsverket ska även presen­tera en rapport av hur arbetet med att inrätta center fortgår. Rapporten ska innehålla en redovisning av hur verk­samheten vid centren bedrivs samt en bedömning av om myndig­hetens arbete med åter­vändande förbättrats. Vidare ska rapporten innehålla en redo­visning av de ekonomiska och personella konse­kvenser och eventuella förslag på utvecklings­åtgärder som myndig­heten behöver vidta, eller har vidtagit. Eventuella behov av författnings­ändringar ska också redovisas. I rapporten ska även en analys av konse­kvenserna för de som ska bo på åter­vändande­centren redovisas inklu­sive konse­kvenserna ur ett barnrätts­perspektiv i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Migrationsverket ska samverka med berörda myndigheter, särskilt med Polis­myndigheten.

Migrationsverket ska löpande informera Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) om hur arbetet med uppdraget fortlöper. Rapportenav hur arbetet fortgår ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 1 december 2023.