Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utreda frågor om omsättningslagring av vissa läkemedel i syfte att säkerställa en god försörjningsberedskap Diarienummer: S2023/02002

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att utreda frågor om omsättningslagring av vissa läkemedel i syfte att säkerställa en god försörjningsberedskap. TLV ska genomföra uppdraget i nära dialog med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, som ska bidra med underlag och synpunkter utifrån sina ansvarsområden och pågående arbete med försörjningsberedskap.

Ladda ner:

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att

  • analysera och lämna ändamålsenliga och kostnadseffektiva förslag på hur innehavare av godkännande för försäljning av läkemedel bör kompenseras för ökade kostnader om en lagstadgad skyldighet att lagerhålla vissa läkemedel införs,
  • lämna förslag på hur parallellimporterade läkemedel kan hanteras om en sådan lagerhållningsskyldighet införs,
  • analysera konsekvenserna av en eventuell lagerhållningsskyldighet för licensläkemedel och bedöma om det bör införas särskilda kriterier för att sådana läkemedel ska omfattas av skyldigheten,
  • bedöma om det finns skäl att justera utformningen av en eventuell lager-hållningsskyldighet jämfört med Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskaps (S 2018:09) förslag i delbetänkandet En stärkt försörjnings-beredskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) med hänsyn till att läkemedel som till stor del upphandlas av regionerna kan ha stora varia-tioner i försäljningsvolymer, och
  • lämna de författningsförslag som bedöms nödvändiga.