Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bedöma möjligheten att donera medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel m.m. till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands Diarienummer: S2023/02886

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att bedöma möjligheten att bistå vid förfrågningar om stöd till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands som förmedlas via EU:s civilskyddsmekanism eller via Nato Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC).

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska undersöka regionernas möjlighet att avvara exempelvis medicinteknisk utrustning efter förfrågan från EU:s civilskyddsmekanism eller via Nato EADRCC. Om regionerna bedömer att de kan bistå med exempelvis utrustning eller materiel ska Socialstyrelsen samordna logistiken mellan regionerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Om utrustning eller materiel inte kan avvaras ska Socialstyrelsen bedöma möjligheten att kostnadseffektivt köpa in vårdmateriel eller -utrustning som kan doneras i enlighet med förfrågningarna. 

Socialstyrelsen ska löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider och inför att inköp eller donation genomförs. Av rapporteringen ska framgå till vilket land respektive donation har lämnats. 

Socialstyrelsen slutredovisar senast den 1 februari 2024 till Regeringskansliet och sammanställer genomförda donationer under 2023.