Uppdrag att förbereda en funktion för att koordinera öppnande av svenska beredskapsflygplatser Diarienummer: LI2023/03643

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att förbereda inrättandet av en funktion som dygnet runt ska utgöra kontaktpunkt för att koordinera öppnande av svenska beredskapsflygplatser samt ge service och information till utförare av samhällsviktiga luftfartstransporter.

Ladda ner:

Inriktningen är att Trafikverket ska ansvara för funktionen. Beträffade funktionens verksamhetsinnehåll bör Trafikverket utgå från bl.a. det som framförs i promemorian Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3). Ambitionen är att funktionen ska kunna fungera fullt ut fr.o.m. den 1 februari 2025.

Med utgångspunkt från att Trafikverket ska ansvara för funktionen omfattar uppdraget att analysera förutsättningar för och lämna förslag till organisatorisk utformning, dimensionering, vilken information och service som behöver kunna ges till utförare av samhällsviktiga flygtransporter, tidsaspekter för införandet av funktionen och om vissa delar kan införas tidigare. För- respektive nackdelar med att Trafikverket bedriver funktionen operativt helt eller delvis i egen regi och eventuellt andra aspekter ska belysas. Trafikverket ska med utgångspunkt från regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1 utg.omr. 22) att öka anslaget 1:3 Trafikverket med 5 miljoner kronor per år redovisa beräknade kostnader för att bedriva funktionen samt eventuella behov av författningsändringar. Vid genomförandet av uppdraget ska redundans- och totalförsvarsaspekter beaktas.

Trafikverket ska vid genomförande av uppdraget samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Swedavia AB, regionala icke statliga flygplatser, kommuner samt andra berörda organisationer.

Trafikverket ska under uppdragets genomförande hålla Regeringskansliet (Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet) informerat.

Trafikverket ska senast den 8 april 2024 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).