Uppdrag att möjliggöra fler elektroniska handlingar på fastighetsrättens område

Publicerad

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att bedöma förutsättningarna för elektroniska rutiner, dels vid medgivanden och överenskommelser som ligger till grund för en överföring av äganderätten enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), dels vid upplåtelse av tomträtt, nyttjanderätt, servitut och avtal om rätt till elektrisk kraft enligt jordabalken, samt föreslå en digital infrastruktur för elektroniska handlingar.

Ladda ner:

Lantmäteriet ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Lantmäteriet ska senast den 7 juni 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).