Uppdrag att samordna statliga myndigheters arbete med transportsektorns klimatomställning Diarienummer: LI2024/00171

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att övergripande samordna berörda statliga myndigheters arbete för transportsektorns klimatomställning.

Ladda ner:

Fokus ska vara samordning av arbete inom befintliga ansvarsområden som bidrar till att de av riksdagen beslutade klimatmålen och Sveriges åtagande inom ansvarsfördelningsförordningen (ESR) nås med sikte på att transportsektorn når i princip noll växthusgasutsläpp senast 2045. Trafikverket får även vid behov lämna förslag på hur hinder för omställningen kan undanröjas.

I uppdraget ingår att identifiera möjliga samordningsvinster och genom
samordning effektivisera myndigheternas arbete med omställningen, undvika dubbelarbete samt identifiera eventuella områden där ingen myndighet arbetar med transportsektorns omställning men där myndigheterna ser ett sådant behov.

Vidare ingår det i uppdraget att samordna berörda statliga myndigheters
arbete med att identifiera hinder för och främja transportsektorns
omställning samt vid behov lämna förslag på hur hinder för omställningen
kan undanröjas. Förslagen ska inkludera en bedömning av kostnaderna för
myndigheternas insatser och hur dessa bidrar till måluppfyllelse specifikt
avseende klimatmål och ESR-åtagande och därutöver även översiktligt för de transportpolitiska målen i sin helhet för föreslagna åtgärder.

Där så är relevant ska förslag även inkludera en bedömning av hur förslagen påverkar företagens regelbörda och administrativa kostnader.