Remiss: Utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter Diarienummer: N2014/03447/MRT

Publicerad

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 15 april 2016.

Ladda ner:

Remissinstanser:

 1. Svea hovrätt
 2. Kammarrätten i Jönköping
 3. Länsstyrelsen i Jönköpings län
 4. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 5. Länsstyrelsen i Skåne län
 6. Länsstyrelsen i Stockholms län
 7. Länsstyrelsen i Värmlands län
 8. Länsstyrelsen i Västerbottens län
 9. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 10. Transportstyrelsen
 11. Sjöfartsverket
 12. Kustbevakningen
 13. Polismyndigheten
 14. Åklagarmyndigheten
 15. Domstolsverket
 16. Hav- och Vattenmyndigheten
 17. Naturvårdsverket
 18. Trafikverket
 19. Stockholms kommun
 20. Göteborgs kommun
 21. Malmö kommun
 22. Värmdö kommun
 23. Vaxholms kommun
 24. Sotenäs kommun
 25. Karlskrona kommun
 26. Laholms kommun
 27. Luleå kommun
 28. Växjö kommun
 29. Sweboat – Båtbranschens riksförbund
 30. NFB – Nämnden för Båtlivsutbildning
 31. Sjöräddningssällskapet
 32. Sveriges Trafikskolors Riksförbund
 33. SVERA – Svenska Racerbåtförbundet
 34. Sveriges Hamnar
 35. Naturskyddsföreningen
 36. Regelrådet

I augusti 2014 uppdrogs åt Regeringskansliet att utreda införande av förarintyg för vattenskoter (N2014/03447/MRT). Utredningen resulterade i promemorian Obligatoriskt förarbevis för vattenskoter. På området har utredningen föregåtts av bland annat Ds 2008:32 Behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp samt Hav- och Vattenmyndighetens rapport den 29 november 2013 om Vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster.

Promemorian om Obligatoriskt förarbevis för vattenskoter remitteras härmed. Remissinstanserna uppmanas särskilt att yttra sig i frågan om den föreslagna lagens tillämpningsområde.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 15 april 2016. Remissvaren önskas i elektronisk form via e-post till Näringsdepartementets registrator samt till Stefan Zetterlind i både Word- och pdf-format. Vi uppskattar om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer utan snedstreck följt av remissinstansens namn (t.ex. "N2015-55575-MRT X-stads kommun.doc"). I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2014/03447/MRT. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en in­bju­dan att lämna synpunkter.

Frågor under remisstiden kan ställas till Stefan Zetterlind telefonnummer 08-405 16 45.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.