Remiss av promemorian Betalningslösning för trängselskatt Diarienummer: Fi2016/00248

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Betalningslösning för trängselskatt.

Ladda ner:

Skatteverket har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag till dels hur ett system för trängselskatt och infrastrukturavgifter med användning av transponder kan utformas, dels hur en internetbaserad betalningslösning för trängelskatt och infrastrukturavgifter kan utformas. I uppdraget har ingått att vid behov lämna nödvändiga författningsförslag. Skatteverket har nu kommit in med redovisning av uppdraget.

Finansdepartementet har den 22 februari remitterat promemorian till ett antal instanser för synpunkter.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast måndagen den 18 april 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.