Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet Diarienummer: Fi2016/00836/S2

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 30 mars 2016 kl. 12.00.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.