Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor Diarienummer: Fi2017/00927/S1

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 mars 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.