Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förordning om elektronisk godstransportinformation Diarienummer: N2018/03604/MRT

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 29 augusti 2018. Eftersom det finns uppgifter om att behandlingen av förslaget kommer att påbörjas i juli är det dock önskvärt om synpunkter lämnas så snart som möjligt.

Ladda ner:

 1. Biltrafikens Arbetsgivareförbund
 2. Branschföreningen Tågoperatörerna
 3. Datainspektionen
 4. Domstolsverket
 5. E-legitimationsnämnden
 6. IT &Telekom-företagen
 7. Kustbevakningen
 8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 9. Näringslivets Transportråd
 10. Polismyndigheten
 11. Post- och telestyrelsen
 12. SEKO
 13. Sjöfartsverket
 14. Skogsindustrierna
 15. SWEDAC
 16. Svensk Sjöfart
 17. Svenska Flygbranschen
 18. Svenska Kommunalarbetareförbundet
 19. Svenska Transportarbetarförbundet
 20. Sveriges Åkeriföretag
 21. Trafikverket
 22. Transportföretagen
 23. Transportindustriförbundet
 24. Transportstyrelsen
 25. Tullverket
 26. Åklagarmyndigheten

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.