Remiss från Miljödepartementet

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapporter Ei R2018:03, Ei R2018:04 och Ei R2018:05 Diarienummer: M2018/01082/Ee

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av promemorian om Energimarknadsinspektionens rapporter - inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:3), inrapportering av fjärrvärmeverksamhet (Ei R2018:4) samt inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning (Ei R2018:5).

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 20 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.