Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier Diarienummer: M2018/02545/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljö- och energidepartementet om promemorian Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 7 januari 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.