Remiss av promemoria ”Genomförande av EU-förordningen 2018/858” Diarienummer: I2019/01988/TM

Publicerad

Transportstyrelsen har på uppdrag av Regeringskansliet analyserat vilka följder och ändringar som förordning (EU) 2018/858 föranleder i nationell lagstiftning avseende typgodkännande av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter. Promemorian remitteras. Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober 2019.

Remissinstanser:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.