Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (utkast till lagrådsremiss)

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser regeringen har remitterat promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (utkast till lagrådsremiss).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast måndagen den 3 augusti 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.