Remiss från Socialdepartementet

Remiss av promemorian Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Diarienummer: S2020/07039/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Socialdepartementet har remitterat promemorian Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Remissinstanser:

Socialdepartementet önskar ta del av era synpunkter på de förslag som
lämnas i promemorian och bjuder därför in till ett remissmöte
den 25 september kl. 10.00–12.00. Remissmötet kommer att genomföras
på Skype eller telefon. Praktisk information inför mötet kommer att skickas till anmälda deltagare med e-post.


Anmälan om deltagande görs senast den 22 september till Tilde Eriksson, tilde.eriksson@regeringskansliet.se.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.