Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar av Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434) Diarienummer: M2021/01065

Publicerad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets rapport om klimatrapporteringsförordningen.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 1 oktober 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.