Remiss från Socialdepartementet

Remiss av promemoria Utkast till lagrådsremiss Nya regler för organdonation Diarienummer: S2021/06598

Publicerad

Remissinstanser:

Remissvar:

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på en viss begränsad del av denna promemoria (utkast till lagrådsremiss). Bakgrunden är att regeringen den 12 april 2021 beslutade att återkalla propositionen Organdonation (prop. 2020/21:48), som i november 2020 hade överlämnats till riksdagen.

Den ändring som har gjorts i förhållande till den återkallade propositionen gäller den del som rör organbevarande behandling och särskilt frågan om intubering och respiratorvård, om dessa åtgärder sätts in enbart i organbevarande syfte.

Remissen gäller alltså enbart denna fråga, som i utkastet behandlas i avsnitt 6.3 i den text som markerats med kantstreck. I den återkallade propositionen finns motsvarande text i avsnitt 6.4, vars innehåll i detta utkast helt har inordnats i avsnitt 6.3. Vissa justeringar har även med anledning av detta gjorts i avsnitten 6.1, 12.1, 14.1, 15 och 16.2. Även dessa är markerade med kantstreck. I övrigt har inga ändringar i sak gjorts jämfört med den återkallade propositionen. Inga ändringar har heller gjorts i lagtexten i förhållande till den återkallade propositionen.

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 22 november 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Utkast till lagrådsremiss: Nya regler för organdonation