Remiss av promemorian Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln Diarienummer: N2022/00730

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som regeringen remitterade promemorian Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisstiden varade till om med den 22 april 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.