Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken och Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning Diarienummer: M2020/02050, M2022/00679

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken och Statskontorets rapport Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 oktober 2022.

Svaren bör lämnas per e‑post till m.remissvar@regeringskansliet.se, med kopia till m.me@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/02050 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.