Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar Diarienummer: Fi2022/02588

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 september 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.