Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning Diarienummer: I2022/02344

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts svara på remissen av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet (från och med den 1 januari 2023 Klimat-och näringslivsdepartementet) senast den 27 januari 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.